2564-01-19 ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

2563-06-08 ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขายทอดตลาด

2563-03-24 - ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCYV) พร้อมอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2562-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา CCTV ปี 62

2562-02-05 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้อง CCTVพร้อมอุปกรณ์

2562-01-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมของสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2561-12-11 ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนฯ

2561-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรือนแถว สภ.ลานกระบือ

2561-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรือนแถว สภ.คลองลาน

2561-08-29 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา

2561-08-29 ร่าง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา

2561-02-20 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2561-02-20 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร CCTV ในจุดเสี่ยง

2561-02-13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

2561-01-31 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3.0ล้าน

2561-01-31 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร CCTV 3.0 ล้าน งบ จว.กพ.

2560-12-20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2560-08-02 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

2560-08-02 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร(แฟลต ขาณุฯ)

2560-04-20 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของ สภ.เมืองฯ

2559-11-09 การขายทอดตลาดพัสดุ ของทางราชการ

2560-04-04 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฯ

ตัวอย่าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวอย่าง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสถานีตำรวจ