...................................................

ตัวอย่าง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสถานีตำรวจ

...................................................

เอกสารแนบท้ายประกาศเชิญชวนสอบราคา

...................................................