- ภ.จว.กำแพงเพชร
      - สภ.เมืองกำแพงเพชร
 
 

 

     


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงวันก่อนการออกเสียงประชามติฯ
credit by kppnews...


         - ประกาศตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีำวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 4 สถานี (ครั้งที่ 2)

..............................................................................................................................................................

         - 2561-03-12เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2561

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร CCTV ในจุดเสี่ยง

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม (การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง) ตามประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

         - ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม (การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง) ตามประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม(การติดตั้งกล้างวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................................................................................................

         - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง(ส่วนที่เหลือ) ของ สถานีตำรวจภูธรขาณุฯ /a>

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของ สถานีตำรวจภูธขาณุฯ

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของ สภ.เมืองฯ

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปี 2560

..............................................................................................................................................................

         - การขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ

..............................................................................................................................................................

         - ตัวอย่าง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสถานีตำรวจ

..............................................................................................................................................................

         - ตัวอย่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................................................................................................

         - คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
 ..............................................................................................................................................................

         - คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว.
 ..............................................................................................................................................................
         - ประชาสัมพันธ์บอกบุญการจัดสร้างพระพุทธรูป
 ..............................................................................................................................................................
         - แจ้งประกาศ ภ.6 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานี
           วิทยุกระจายเสียง ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 4 สถานี (ครั้งที่ 2)

 ..............................................................................................................................................................
         - แจ้งประกาศ ภ.6 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานี
           วิทยุกระจายเสียง ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 4 สถานี

 ..............................................................................................................................................................
         - ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความสมาชิกฌาปนกิจ ตร. 12 พ.ย.58
 ..............................................................................................................................................................
         - แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 23 พ.ย.58
 ..............................................................................................................................................................

         - ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการ ตร.ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 7)
           พ.ศ.2559 (การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

..............................................................................................................................................................
         - กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103
..............................................................................................................................................................
.        - ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 16 ต.ค.58
.............................................................................................................................................................
         - คู่มือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลคดีอาญาและคดีจราจรทางบก ในระบบสารสนเทศ ตร.
           6 พ.ย.2558
.............................................................................................................................................................
         - คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต.ค.2558
.............................................................................................................................................................
         - นโยบายการบริหารราชการ ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
.............................................................................................................................................................
         - พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
.............................................................................................................................................................
         - กฎหมาย ประกาศ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
.............................................................................................................................................................
        - การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
.............................................................................................................................................................

 

     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th


(เริ่ม 17 พ.ย.2558)