- ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการ ตร.ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 7)
           พ.ศ.2559 (การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

..............................................................................................................................................................
         - กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103
..............................................................................................................................................................
.        - ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 16 ต.ค.58
.............................................................................................................................................................
         - คู่มือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลคดีอาญาและคดีจราจรทางบก ในระบบสารสนเทศ ตร.
           6 พ.ย.2558
.............................................................................................................................................................
         - คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต.ค.2558
.............................................................................................................................................................
         - นโยบายการบริหารราชการ ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
.............................................................................................................................................................
         - พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
.............................................................................................................................................................
         - กฎหมาย ประกาศ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
.............................................................................................................................................................
        - การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
.............................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th