ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 ระบบกล้องวงจรปิด ระบบภาพถ่ายจากกล้องเพื่อการรวบรวมข้อมูล(๔๓.๒๑.๑๗.๑๘ ) จำนวน ๑   งาน

               

ติดตั้งให้หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร    จำนวน      ๑๓       จุดติดตั้ง ประกอบด้วย                                          
๑. สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย                    
        จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง         
๒. สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี                        
        จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง                                     
๓. สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี                      
    จำนวน          ๒   จุดติดตั้ง
๔. สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง                       
      จำนวน          ๑  จุดติดตั้ง
๕. สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา                        จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง
๖. สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ                             จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง
๗. สถานีตำรวจภูธรคลองลาน                         
        จำนวน         ๑    จุดติตั้ง
๘. สถานีตำรวจภูธรไทรงาม                           
         จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง
๙. สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง                         
         จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง
๑๐. สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม                        
         จำนวน          ๑   จุดติดตั้ง
๑๑. สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร                
        จำนวน          ๒   จุดติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kamphaengphet.police.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๗๑๔๘๓๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
เฉลิมพล จินตรัตน์ 
(พลตำรวจตรีเฉลิมพล จินตรัตน์)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
มานะ เทียนเมืองปัก
(พันตำรวจเอกมานะ เทียนเมืองปัก)
 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย พันตำรวจเอกมานะ เทียนเมืองปัก ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑