...

ผู้บังคับบัญชา

...
พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

Facebook Fanpage

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

สภ.เมืองกำแพงเพชร

สภ.พรานกระต่าย

สภ.ขาณุวรลักษบุรี

สภ.คลองขลุง

สภ.ไทรงาม

สภ.ลานกระบือ

สภ.คลองลาน

สภ.ทรายทองวัฒนา

สภ.ปางศิลาทอง

สภ.บึงสามัคคี

สภ.โกสัมพีนคร

สภ.คลองพิไกร

สภ.ปางมะค่า

สภ.ทรงธรรม

ตำรวจภูธรภาค 6

บก.อก.ภ.6

ภ.จว.กำแพงเพชร

ภ.จว.ตาก

ภ.จว.นครสวรรค์

ภ.จว.พิจิตร

ภ.จว.พิษณุโลก

ภ.จว.เพชรบูรณ์

ภ.จว.สุโขทัย

ภ.จว.อุตรดิตถ์

ภ.จว.อุทัยธานี

บก.สส.ภ.6

ศฝร.ภ.6

หน่วยงานอื่น

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ